لیست مساجد برگزار کننده مراسم معنوی اعتکاف
1396/01/19

لیست مساجد برگزار کننده مراسم معنوی اعتکاف در شهرستان شاهین شهر 

ثبت نام از طریق مساجد هنگام نماز مغرب و عشاء یا از طریق سامانه 

AKEFIN.COM

زمان برگزاری مراسم: 24,23,22 فروردین ماه
هزینه ثبت نام: 40.000 تومان