تجلیل از کارگزاران اعتکاف شهرستان شاهین شهر توسط امام جمعه محترم شاهین شهر
1396/02/30

تجلیل از کارگزاران اعتکاف شهرستان شاهین شهر در سال 1396 توسط امام جمعه محترم شاهین شهر