#یاداشت_امام_جمعه_پیرامون_اهمیت_فضای_مجازی
1399/09/04

فضای مجازی دامی پر دانه است که دشمن با استفاده از شیوه‌های پیچیده برای رسوخ در اعتقادات و افکار ملت ایران و بویژه برای شکار جوانان و زنان پهن کرده است.

فضای مجازی دامی پر دانه است که دشمن با استفاده از شیوه‌های پیچیده برای رسوخ در اعتقادات و افکار ملت ایران و بویژه برای شکار جوانان و زنان پهن کرده است.
 در میدانی که ارتش منظمی به بزرگی وامکانات ارتش دشمن نداریم راه چاره، اقدام جهادی و نبرد نامتقارن می باشد...! 
بر حافظان گمنام و آشنای اندیشه‌های انقلاب است که در این نبرد نابرابر، جانانه وارد شوند؛ یاران انقلاب ومنتظران موعود باید قبل از دشمن یکدیگر را در جبهه نبرد نامتقارن یافته و یکدیگر را پوشش بدهند.