دیدار امام جمعه با رئیس و کارکنان اداره کار شاهین شهر به مناسبت سالروز جهانی کار و کارگر
1401/02/11

دیدار امام جمعه شاهین شهر با رئیس و کارکنان  اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شاهین شهر به مناسبت سالروز جهانی کار و کارگر