جلسه قرارگاهی ائمه جمعه شهرستان
1400/08/06

جلسه قرارگاهی ائمه جمعه شهرستان شاهین شهر و میمه با موضوع بررسی  طرحنامه روز نوجوان ( آشنایی جوانان با استکبارستیزی ) در محل دفترامام جمعه شهر گز برگزار شد.